FameTheme Demo Importer Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả FameTheme Demo Importer

Mô tả
Import your demo content, widgets and theme settings with one click for FameThemes official themes.
Get free support at https://www.famethemes.com/
ADD SUPPORT FOR YOUR THEMES.
CHANGE DEFAULT DEMO GITHUB REPOSITORY.
apply_filters( ‘demo_contents_github_repo’, self::$git_repo );
ADD THEME TO LISTING PREVIEW
apply_filters( ‘demo_contents_allowed_authors’, array(‘famethemes’ => ‘FameThemes’,’daisy themes’ => ‘Daisy Themes’};
SUPPORT DEMO FOR A THEME.
Create new theme demo dir in GitHub repo username/repo-name/theme-name.
SUPPORT MULTIPLE DEMOS FOR A THEME.
Create new theme demo dir in GitHub repo username/repo-name/theme-name.
Create new json file and name it demos.json, add list demos here.
Crate new demo dir and name it demos.
Add your new demo in new dir child-demo, so we have full path like this: username/repo-name/theme-name/demos/child-demo and put file dummy-data.xml and config.json
EXPORT DEMO XML
In Admin screen go to Tools -> Export
EXPORT CONFIG.JSON
In Admin if user has cap export, add ?demo_contents_export in current url.
Example: https://example.com/wp-admin/?demo_contents_exporthttps://vi.wordpress.org/plugins/famethemes-demo-importer/

Người đóng góp & Lập trình viên FameTheme Demo Importer

FameThemesFameTheme Demo Importer Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin FameTheme Demo Importer

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin FameTheme Demo Importer

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin FameTheme Demo Importer

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin FameTheme Demo Importer

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin FameTheme Demo Importer 6 trên 10 điểm

Link tải Plugin FameTheme Demo Importer Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/famethemes-demo-importer/

Rate this post