WordPress Importer Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả WordPress Importer

Mô tả
WordPress Importer sẽ nhập các nội dung sau từ một tập tin xuất ra của WordPress:
Bài viết, trang và custom post type khác
Comments and comment meta
Custom field và post meta
Categories, tags and terms from custom taxonomies and term meta
Tác giả
For further information and instructions please see the documention on Importing Content.
FILTER
Trình nhập có một số filter cho phép bạn bật/chặn một số tính năng:
import_allow_create_users: trả về false nếu bạn chỉ muốn cho phép liên kết với người dùng cũ.
import_allow_fetch_attachments: trả về false nếu bạn không muốn cho phép nhập vào và tải về tệp đính kèm.
import_attachment_size_limit: trả về giá trị nguyên cho kích thước tệp tối đa bằng bye để lưu (mặc định là 0, nghĩa là không giới hạn)
Có một số action sẵn để hook vào:
import_start: xảy ra sau khi tệp xuất đã được tải lên và cài đặt nhập của tác giả đã được chọn
import_end: được gọi sau output cuối cùng của importerhttps://vi.wordpress.org/plugins/wordpress-importer/

Người đóng góp & Lập trình viên WordPress Importer

WordPress.orgWordPress Importer Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin WordPress Importer

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin WordPress Importer

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin WordPress Importer

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin WordPress Importer

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin WordPress Importer 7 trên 10 điểm

Link tải Plugin WordPress Importer Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/wordpress-importer/

Rate this post